Regulamin konkursu

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu “Zdobądź książkę (dalej: „Konkurs”) jest Sukyung Jung z
siedzibą przy al. Kijowskiej 48/30,  30-079 Kraków,  NIP: 6762543943

2. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook pod adresem
https://www.facebook.com//jezykkoreanskiwkrakowie (dalej: „Facebook”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach
hazardowych.

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako
administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania
laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, ,
odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia konkursowego pod postem konkursowym
opublikowanym przez organizatora na profilu pod adresem https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie, które jest odpowiedzią na zadanie
konkursowe: “Zdobądź książkę” – zadanie konkursowe można opublikować w dowolnej formie
pod kątem nośnika.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków,
krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1)
Kodeksu Cywilnego, posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook założone i
prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwanym dalej „Profil”). Dane
zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. osoby
niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie muszą posiadać zgodę przedstawiciela
ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawi na
każde żądanie Organizatora.

5. Każda osoba może brad udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego
w serwisie Facebook.

6. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny
oraz darmowy.

7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą
przystąpić do Konkursu w przypadku spełnienia kumulatywnie następujących przesłanek:

a) Przystąpienie do konkursu oznacza, że użytkownik serwisu Facebook zapoznał się i
zaakceptował niniejszy Regulamin.

8. Osoba wysyłająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada do niego
pełnię praw autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia
praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie
roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika
Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.

9. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej:
„Uczestnik”).

10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w
niniejszym Regulaminie, umieszczanie nagrodzonego zgłoszenia konkursowego oraz
niezbędnych danych na profilu Język koreański w Krakowie
(https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie) celem poinformowania innych
Uczestników o wynikach Konkursu.

1. Konkurs trwa od dnia 18.06.2021 r. godz. 20:00 do dnia 19.07.2021 godz. 23:59.

2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia w
dowolnej formie jako odpowiedź pod postem konkursowy.

3. Nagrody zdobędą trzy osoby wybrane przez jury.

4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając
zgodność z zadaniem konkursowym, kreatywność i zgodność merytoryczną z przedmiotem
działalności Języka koreańskiego w Krakowie.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w konkursie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja.

7. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w następującym składzie:

 1. Sukyung Jung,
 2. Anna Krzoska,
 3. Grażyna Żak

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie przesłanego zgłoszenia.

9. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest
prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia
laureata konkursu przez cały skład jury, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje
głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeniowego w zakresie naruszenia praw
autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej
odpowiedzialności w tym zakresie.

10. Osoby, które wygrają Konkurs są laureatami konkursu.

§ 4. Nagrody

1. Organizator przewiduje wyłonienie 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę za I miejsce: Książkę pt. KOREAŃSKI FERMENT autora Inassa Kim

2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia
konkursu w komentarzu pod postem konkursowym lub w osobnym poście na profilu Język koreański w Krakowie pod adresem: https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie/ O przyznaniu nagrody Uczestnicy
zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook.

3. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek
punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności
§ 2 ust 2,3,4,5,7,8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po
doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o
bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o
naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a) podania błędnych danych na profilu Facebook

b) niepodania danych adresowych

c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator
nie został poinformowany.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne
cele Organizatora.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty.

7. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

8. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.

9. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy
Organizatora.

10. Organizator informuje, że jeśli nagrody przewidziane w konkursie przekraczają kwotę, od
której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, to nastąpi to po
stronie Organizatora.

11. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w §4 ust 1 niniejszej umowy
należy do Organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu
Konkursu.

2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających
zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną
stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na
uczestnictwo pozostałych Uczestników Konkursu.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiania Uczestników o przebiegu konkursu na profilu
Język koreański w Krakowie pod adresem: https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie/ a w szczególnych przypadkach lub
przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną
Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
 3. w związku z udziałem w niniejszym konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z
  dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób
  trzecich lub naruszają ich prawa,
 4. prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad
  funkcjonowania Konkursu,
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
  wizerunek.

3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez serwis Facebook powierzchni
wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści
umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z
technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji
oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia
konkursu.

d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z
funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika konkursu, także tego, o
którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa,
oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego
rodzaju złośliwe oprogramowanie).

e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem
elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach
dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Sukyung Jung z
siedzibą przy al. Kijowskiej 48/30,  30-079 Kraków,  NIP: 6762543943. Termin do
wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w
placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia
reklamacji, w przypadku, gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie
określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do
zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za
wady przy sprzedaży.

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały czas trwania Konkursu na profilu
Język koreański w Krakowie pod adresem:https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie z zastrzeżeniem sytuacji w których
nastąpi awaria Serwisu Facebook.

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków
uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do
konkursu po dniu ogłoszenia zmian.

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na profilu Język koreański w Krakowie pod
adresem: https://www.facebook.com/jezykkoreanskiwkrakowie/

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2021 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu
oraz wskazane przez niego osoby trzecie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu,
to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, powiadomienia Laureatów o wygranej i
wydania nagrody Laureatom.

2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie przez Uczestnika
uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.4. Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska w
przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronach
internetowej i fanpage’u Organizatora wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym Konkursie.

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu
uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, należy zwrócić się z pisemnym
zapytaniem do Sukyung Jung z siedzibą przy al. Kijowskiej 48/30,  30-079 Kraków.

6. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych
każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji.

7. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na
adres korespondencyjny Organizatora i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
zrzeczeniem się prawa do nagrody.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.